Aruandeaasta 2019

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu
Registrinumber 75009094
Raamatukogu omanik Peipsiääre Vallavalitsus
Omandivorm Kohalik omavalitsus
Raamatukogu tüüp Keskraamatukogu
Raamatukogu juhataja direktor Sirje Leini
Aadress 60432, Tartumaa Peipsiääre vald
Lasteaia, Koosa küla

1. Raamatukogu töötajad aruandeaasta lõpul
a Rk-hoidjadTeisedKokku
Töötajate arv 14 0 14
 sh. osalise tööajaga 6 0 6
Koosseis 11.3 0.0 11.3
bRk-hoidjate arv
hariduse järgi
Kokkush. raamatukogundus-
haridusega
Ülikooliharidusega5 4
Keskharidusega9 2
cKutset omavate rk-hoidjate arv7 
dVabatahtlikud raamatukogus3 
2. Raamatukogu kasutamine
aKasutajate arv2421
a1 sh. laste arv(kuni 16a)569
a2 sh. laenajate arv2038
bKülastuste arv29542
b1 sh. laste arv8820
cVirtuaalkülastuste arv 13980
dKohallaenutuste arv4329
eKojulaenutuste arv65544
e1 sh. lastele6760
e2 sh. ilu- ja lastekirjandus36789
e3 sh. ajalehed ja ajakirjad22094
e4 sh. auvised17
e5 sh. võõrkeelne kirjandus7642
e5.1  sh. venek. kirjandus7610
fInfopäringute arv721
 Näituste ja väljapanekute arv133
 Ürituste arv140
 Üritustel osalenute arv2726

Harukogud8
Välisteeninduspunktide arv2
Kodulehtede arv11
  Sh ainult KOVi lehel8
Interaktiivsete teenuste arv5
Raamatukogupoolsete postituste arv403
Teenindatavate arv5627
Raamatukogu põrandapind(m2)1254.5
  sellest kasulik pind1213.5
Raamatukogu lahtiolekuaeg (tundides)40
Haruraamatukogudes lahtiolekuaeg (tundides)263
Lahtiolekupäevad1943
Haruraamatukogudes lahtiolekupäevad1739

Kasutajakohad138
a. Arvutitöökohad kokku31
a1. kasutajate käsutuses olevate arvutitöökohtade arv16
a2. ainult personalile kasutamiseks mõeldud arvutitöökohtade arv15
Kas raamatukogus on võimalik teha koopiat?jah
Kas raamatukogu laenutab elektrooniliselt?Osaliselt

Individuaalkoolituste arv63
Individuaalkoolitusel osalenute arv63
Rühmakoolituste arv19
Rühmakoolituste arv tundides25
Rühmakoolitusel osalenute arv226

Elektrooniline kataloog
 otsingute arv0
 allalaaditud sisuüksuste arv0
Elektrooniline kogu: omaloodud andmebaasid
 otsingute arv0
 allalaaditud sisuüksuste arv0
Elektrooniline kogu: hangitud andmebaasid
 otsingute arv0
 allalaaditud sisuüksuste arv0
Elektrooniline kogu: elektroonilised jadaväljaanded
 otsingute arv0
 allalaaditud sisuüksuste arv0
Elektrooniline kogu: digitaalteavikud
 digitaalteavikud kokku0
 e-raamatud (allalaaditud)0
 e-raamatud (litsentsid või eksemplarid)0
 arvutivõrgus olevad auvised0
 muud digitaalteavikud0

3. RVL
 a RVL välja533
 b RVL sisse569

4. Tulu
aTulu kokku236.46
a1 riigilt10.6
a2 omavalitsuselt223.53
a3 muudest allikatest2.33

5. Kulud
aKulud kokku(a1+a2)234.58
a1 jooksevkulu216.091
a1.1 tööjõukulu139.27
a1.2 komplekteerimiskulud kokku45.153
   riigilt10.6
   omavalitsuselt32.237
   muudest allikatest2.316
  raamatutele kokku35.003
   riigilt10.212
   omavalitsuselt22.475
   muudest allikatest2.316
  perioodikale kokku9.875
  auvistele kokku0.038
  elektroon. kogudele kokku 0.0
    sellest võrgus olevatele andmebaasidele0.0
a1.3 infotehnoloogia kulud6.85
a2 investeeringud põhivarasse18.489
a2.1  ehitiste soetamine ja kap. remont12.88
a2.2  investeeringud infotehnoloogiasse0.324

6. Kogud
Rea
kood
TeavikÜhikKogud
aasta algul
JuurdetulekKustutatudKogud
aasta lõpul
ostmuukokku
1. LAADI JÄRGI
aRaamatudnimetus  3333 294 3627   
eksemplar149744 3367 318 3685 3052 150377
bAjakirjadnimetus  188 22 210  
aastakäik2141 188 22 210 568 1783
a+bRaamatud ja ajakirjad kokkuarvestusüksus 151885 3555 340 3895 3620 152160
cAjalehednimetus  49 14 63  
aastakäik 49 14 63  
dKäsikirjadarvestusüksus 1 0 0 0 0 1
eAuvised kokkuarvestusüksus 440 3 0 3 1 442
e1 audiaalteavikudarvestusüksus 120     121
e2 visuaalteavikudarvestusüksus 9     9
e3 kombineeritud auvisedarvestusüksus 311     312
fElektroon. teavikute kogueksemplar 27 0 0 0 0 27
gMuud teavikudarvestusüksus 22 4 0 4 0 26
 KOKKU(a,b,d,e,f,g)arvestusüksus 152375 3562 340 3902 3621 152656
2. SISU JÄRGI
aIlu- ja lastekirjanduseksemplar 102840   2978 2188 103630
3. KEELTE JÄRGI
aVõõrkeelteseksemplar 40451   878 1437 39892
a1 sh. vene keelteseksemplar 40024   870 1435 39459

7. Elektrooniline kogu
Rea
kood
TeavikÜhikKogud
aasta algul
JuurdetulekKustutatudKogud
aasta lõpul
ostmuukokku
aAndmebaasidnimetus 1   0 0 1
a1Omaloodud andmebaasidnimetus 0   0 0 0
kirjete arv0   0 0 0
a2Hangitud andmebaasidnimetus 1 0 0 0 0 1
Elektroonilised jadaväljaandednimetus 4   0 0 4
e-raamatud nimetus 0 0 0 0 0 0
litsentse0 0 0 0 0 0
Arvutivõrgus olevad auvisednimetus 0   0 0 0
Muud digitaalteavikudnimetus 0 0 0 0 0 0Täitja: Sirje Leini


Allkiri:

Kuupäev: 20.01.2019