Aruandeaasta 2020

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu
Registrinumber 75009094
Raamatukogu omanik Peipsiääre Vallavalitsus
Omandivorm Kohalik omavalitsus
Raamatukogu tüüp Keskraamatukogu
Raamatukogu juhataja direktor Sirje Leini
Aadress 60432, Tartumaa Peipsiääre vald
Lasteaia, Koosa küla

1. Raamatukogu töötajad aruandeaasta lõpul
a Rk-hoidjadTeisedKokku
Töötajate arv 14 0 14
 sh. osalise tööajaga 5 0 5
Koosseis 10.85 0.0 10.85
bRk-hoidjate arv
hariduse järgi
Kokkush. raamatukogundus-
haridusega
Ülikooliharidusega5 4
Keskharidusega8 2
cKutset omavate rk-hoidjate arv7 
dVabatahtlikud raamatukogus3 
2. Raamatukogu kasutamine
aKasutajate arv2153
a1 sh. laste arv(kuni 16a)594
a2 sh. laenajate arv1894
bKülastuste arv26522
b1 sh. laste arv7278
cVirtuaalkülastuste arv 1715
dKohallaenutuste arv2348
eKojulaenutuste arv67388
e1 sh. lastele6143
e2 sh. ilu- ja lastekirjandus40736
e3 sh. ajalehed ja ajakirjad19831
e4 sh. auvised15
e5 sh. võõrkeelne kirjandus10178
e5.1  sh. venek. kirjandus10149
fInfopäringute arv731
 Näituste ja väljapanekute arv110
 Ürituste arv118
 Üritustel osalenute arv2478

Harukogud8
Välisteeninduspunktide arv2
Kodulehtede arv3
  Sh ainult KOVi lehel0
Interaktiivsete teenuste arv7
Raamatukogupoolsete postituste arv577
Teenindatavate arv5492
Raamatukogu põrandapind(m2)1346.5
  sellest kasulik pind1305.5
Raamatukogu lahtiolekuaeg (tundides)40
Haruraamatukogudes lahtiolekuaeg (tundides)283
Lahtiolekupäevad238
Haruraamatukogudes lahtiolekupäevad1785

Kasutajakohad152
a. Arvutitöökohad kokku32
a1. kasutajate käsutuses olevate arvutitöökohtade arv16
a2. ainult personalile kasutamiseks mõeldud arvutitöökohtade arv16
Kas raamatukogus on võimalik teha koopiat?jah
Kas raamatukogu laenutab elektrooniliselt?Osaliselt

Individuaalkoolituste arv42
Individuaalkoolitusel osalenute arv42
Rühmakoolituste arv21
Rühmakoolituste arv tundides23
Rühmakoolitusel osalenute arv229

Elektrooniline kataloog
 otsingute arv0
 allalaaditud sisuüksuste arv0
Elektrooniline kogu: omaloodud andmebaasid
 otsingute arv0
 allalaaditud sisuüksuste arv0
Elektrooniline kogu: hangitud andmebaasid
 otsingute arv0
 allalaaditud sisuüksuste arv0
Elektrooniline kogu: elektroonilised jadaväljaanded
 otsingute arv0
 allalaaditud sisuüksuste arv0
Elektrooniline kogu: digitaalteavikud
 digitaalteavikud kokku0
 e-raamatud (allalaaditud)0
 e-raamatud (litsentsid või eksemplarid)0
 arvutivõrgus olevad auvised0
 muud digitaalteavikud0

3. RVL
 a RVL välja544
 b RVL sisse485

4. Tulu
aTulu kokku249.58
a1 riigilt12.1
a2 omavalitsuselt233.68
a3 muudest allikatest3.8

5. Kulud
aKulud kokku(a1+a2)249.58
a1 jooksevkulu249.58
a1.1 tööjõukulu168.72
a1.2 komplekteerimiskulud kokku47.236
   riigilt11.8
   omavalitsuselt31.636
   muudest allikatest3.8
  raamatutele kokku37.593
   riigilt11.307
   omavalitsuselt22.486
   muudest allikatest3.8
  perioodikale kokku9.497
  auvistele kokku0.055
  elektroon. kogudele kokku 0.0
    sellest võrgus olevatele andmebaasidele0.0
a1.3 infotehnoloogia kulud8.71
a2 investeeringud põhivarasse0.0
a2.1  ehitiste soetamine ja kap. remont0.0
a2.2  investeeringud infotehnoloogiasse0.0

6. Kogud
Rea
kood
TeavikÜhikKogud
aasta algul
JuurdetulekKustutatudKogud
aasta lõpul
ostmuukokku
1. LAADI JÄRGI
aRaamatudnimetus  3346 512 3858   
eksemplar150377 3362 569 3931 9457 144851
bAjakirjadnimetus  169 25 194  
aastakäik1783 169 25 194 272 1705
a+bRaamatud ja ajakirjad kokkuarvestusüksus 152160 3531 594 4125 9729 146556
cAjalehednimetus  41 12 53  
aastakäik 41 12 53  
dKäsikirjadarvestusüksus 1 0 0 0 0 1
eAuvised kokkuarvestusüksus 442 5 4 9 34 417
e1 audiaalteavikudarvestusüksus 121     126
e2 visuaalteavikudarvestusüksus 9     9
e3 kombineeritud auvisedarvestusüksus 312     282
fElektroon. teavikute kogueksemplar 27 0 0 0 6 21
gMuud teavikudarvestusüksus 26 12 0 12 2 36
 KOKKU(a,b,d,e,f,g)arvestusüksus 152656 3548 598 4146 9771 147031
2. SISU JÄRGI
aIlu- ja lastekirjanduseksemplar 103630   3086 7621 99095
3. KEELTE JÄRGI
aVõõrkeelteseksemplar 39892   1030 1353 39569
a1 sh. vene keelteseksemplar 39459   1029 1338 39150

7. Elektrooniline kogu
Rea
kood
TeavikÜhikKogud
aasta algul
JuurdetulekKustutatudKogud
aasta lõpul
ostmuukokku
aAndmebaasidnimetus 1   0 1 0
a1Omaloodud andmebaasidnimetus 0   0 0 0
kirjete arv0   0 0 0
a2Hangitud andmebaasidnimetus 1 0 0 0 1 0
Elektroonilised jadaväljaandednimetus 4   0 4 0
e-raamatud nimetus 0 0 0 0 0 0
litsentse0 0 0 0 0 0
Arvutivõrgus olevad auvisednimetus 0   0 0 0
Muud digitaalteavikudnimetus 0 0 0 0 0 0Täitja: Sirje Leini


Allkiri:

Kuupäev: 22.01.2021